Information til klienter om privatlivs- og cookiepolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er, i forbindelse med psykologisk behandling af dig, som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg, i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for klientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke fra dig, videregives oplysninger til forsikringsselskaber

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af Psykologloven og Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser
 • Oplysninger til brug for afregning for klientbehandling fremsendes en gang pr. måned til Regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke

Brug af databehandler

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandler er p.t. EG/ClinicCare

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog, i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15, pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”)

Hvad angår sletning, er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i klientjournaler, men alene rettelse eller tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig hos

Psykolog Talli Ungar Felding
Brønshøjvej 10, 1
2700 Brønshøj

Cookies

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad jeg bruger cookies til

Jeg bruger cookies til at indsamle følgende oplysninger:

 • Hvor ofte besøger du hjemmesiden
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe er du på hjemmesiden pr. besøg
 • Hvilke sider på hjemmesiden, har du besøgt
 • Hvilken browsertype og -version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilke devices du bruger til at se hjemmesiden, fx PC eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at jeg gerne vil gøre min hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer jeg dig til at acceptere de cookies, min hjemmeside anvender, så jeg kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af hjemmesiden

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Jeg håber at du vil tillade de cookies, jeg sætter, da de hjælper mig med at forbedre hjemmesiden.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra denne hjemmeside, skal du, under ”internetindstillinger” i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over hjemmesider, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, kan du benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK

Google Chrome
For at slette cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari
For at slette cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).