Unge fra familier med rusmiddelmisbrug

En del af mine klienter kommer fra familier, hvor forældre, søskende eller andre nære familiemedlemmer har et alvorligt rusmiddelmisbrug. Unge fra sådanne familier har oftest oplevet forskellige former for omsorgssvigt, enten gennem hele opvæksten eller i de perioder, hvor rusmiddelmisbruget har stået på. Den unge kan på denne baggrund have oplevet fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb i familien og kan have udviklet angst, depression, ambivalens eller mistillid i forhold til andre. Mange unge med antisociale symptomer og kriminel adfærd har en sådan baggrund.

Ofte lider sådanne unge af posttraumatisk stress, uro og vanskelighed ved at koncentrere sig om skole eller arbejde. Nogle er mistænksomme i forhold til andre og kan have svært ved impulskontrol og beherskelse af aggression. Mange har været anbragt uden for hjemmet eller har haft flere brudte uddannelses- eller arbejdsforløb. Nogle har selv udviklet rusmiddelmisbrug i et eller andet omfang.

Sådanne unge mangler relevant støtte og omsorg fra familiens side og er ofte splittet mellem på den ene side et ønske om at hjælpe det rusmiddelmisbrugende familiemedlem, hvorved deres egne udviklingsmæssige behov kommer til at stå i baggrunden – og på den anden side et ønske om at bruge deres ungdom på at udvikle sig selv personligt, socialt og uddannelsesmæssigt, hvilket medfører en lammende skyldfølelse over ikke at ofre sig for det rusmiddelmisbrugende familiemedlem. Sådanne dilemmaer kan betyde at den unge går i stå udviklingsmæssigt og kommer til at føle sig helt alene i en uoverskuelig verden uden håb. Unge, der er eller har været nødt til at påtage sig voksenansvar, fordi voksne i familien pga. rusmiddelmisbrug ikke har magtet at påtage sig ansvaret for børnene, er ofte præget af skyldfølelser, angst, vrede og desperation, fordi de er sat i en umulig situation. De har brug for hjælp til at modnes personlighedsmæssigt og socialt, således at de på en reflekteret og gennemtænkt måde kan løsrive sig fra destruktive familiemønstre.

Psykologbehandling kan hjælpe disse unge til at finde holdbare kompromiser mellem de mange modsatrettede ønsker og behov i familien, som de er nødt til at forholde sig til. Finder de ikke holdbare løsninger på disse vanskelige problemstillinger i ungdomsårene, er der ifølge forskning stor risiko for at de selv udvikler rusmiddelmisbrug eller andre, ofte socialt invaliderende, psykiske vanskeligheder.

Relevante artikler:

Kriminelle indvandrerdrenge psykologisk set – en gennemgang af psykologiske undersøgelser af 14 drenge i 13-16 års alderen og af socialforvaltningens håndtering af sagerne. Psyke & Logos 2/2005, s. 221-257